Direct naar (in deze pagina):inhoud, zoeken of menu.

U bevindt zich op: Home Stikstof Meten Meetresultaten MAN

Meetresultaten MAN

In het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden (MAN) meet het RIVM samen met natuurbeheerders en vrijwilligers de maandgemiddelde ammoniakconcentratie in de lucht in Nederlandse natuurgebieden. Het MAN begon in 2005 met metingen in 22 natuurgebieden. Na een aantal uitbreidingen meten we in 2020 in 86 gebieden.

Onderstaande kaart toont de MAN-gebieden. Als u een MAN-gebied selecteert, kunt u doorklikken naar de pagina met de meetgegevens van dat gebied. Daar kunt u de meetgegevens downloaden, en kunt u de grafieken bekijken die de ontwikkeling van de ammoniakconcentratie in de loop van de tijd tonen. Dit verloop is van veel factoren afhankelijk. De belangrijkste daarvan is de uitstoot van ammoniak zelf, maar ook de meteorologie en de chemische samenstelling van de atmosfeer spelen een rol. Zo is de ammoniakconcentratie in de lucht meestal lager gedurende nattere of koudere periodes. Ook neemt de ammoniakconcentratie af als de concentraties van zwaveldioxiden of stikstofoxiden toenemen, want deze stoffen reageren met ammoniak.

MAN gebieden

Lijst met gebieden

 1. Bargerveen

  Omschrijving
  Het Bargerveen is het grootste hoogveenrestant van Nederland met belangrijke natte natuur
  Metingen sinds
  2008
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Bargerveen
 2. Bennekomse Meent

  Omschrijving
  De Bennekomse Meent is een klein blauwgraslandreservaat in de Gelderse Vallei
  Metingen sinds
  2005
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Bennekomse Meent
 3. Biesbosch

  Omschrijving
  De Biesbosch was een in Europa uniek uitgestrekt zoetwatergetijdengebied dat door de Deltawerken echter is veranderd in een verruigd moerasgebied
  Metingen sinds
  2011
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Biesbosch
 4. Blijham De Wedderbergen

  Omschrijving
  De Wedderbergen is een recreatiegebied met bos, water en grasland
  Metingen sinds
  2015
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Blijham De Wedderbergen
 5. Boetelerveld

  Omschrijving
  Het Boetelerveld is een vochtig heideterrein met bos en vennen
  Metingen sinds
  2006
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Boetelerveld
 6. Boschhuizerbergen

  Omschrijving
  Boschhuizerbergen is een stuifzandgebied met veel jeneverbesstruweel omgeven door bos
  Metingen sinds
  2006
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Boschhuizerbergen
 7. Brabantse Wal

  Omschrijving
  De Brabantse Wal is een heuvelachtig gebied met een gevarieerde natuur met veel bos
  Metingen sinds
  2005
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Brabantse Wal
 8. Brunssummerheide

  Omschrijving
  De Brunssumerheide is een sterk geaccidenteerd heide- en bosgebied met o.a. hoogveen en een beek
  Metingen sinds
  2006
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Brunssummerheide
 9. Buurserzand & Haaksbergerveen

  Omschrijving
  Het Buurserzand is een heidegebied met vennen en jeneverbesstruweel, het Haaksbergerveen is een veengebied
  Metingen sinds
  2005
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Buurserzand & Haaksbergerveen
 10. Canisvliet

  Omschrijving
  Canisvliet is een voormalige getijdenkreek met vlakke oevers met vochtige graslanden en rietlanden.
  Metingen sinds
  2020
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Canisvliet
 11. De Borkeld & Elssenerveld

  Omschrijving
  De Borkeld is een deel van een stuwwal met verschillende natuurtypen die echter vaak last hebben van vergrassing
  Metingen sinds
  2006
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van De Borkeld & Elssenerveld
 12. Dinkelland

  Omschrijving
  Het Dinkelland bestaat uit het beekdal van de Dinkel met een aantal zijbeken en drie kleine gevarieerde heideterreinen
  Metingen sinds
  2005
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Dinkelland
 13. Drentse Aa

  Omschrijving
  Het Drentse Aa-gebied is een beekdallandschap met een grote variëteit aan oude cultuurlandschappen afgewisseld door natuur.
  Metingen sinds
  2005
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Drentse Aa
 14. Drents-Friese Wold

  Omschrijving
  Het Drents-Friese Wold vormt een zeer afwisselend landschap met o.a. bossen, heide, grasland en vennen
  Metingen sinds
  2011
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Drents-Friese Wold
 15. Duinen Texel & achterland

  Omschrijving
  Het gebied bestaat uit een uitgestrekt duingebied in het westen met o.a. een kweldergebied en een aantal natuurgebieden in de polder
  Metingen sinds
  2013
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Duinen Texel & achterland
 16. Dwingelderveld

  Omschrijving
  Het Dwingelderveld is een uitgestrekt heideterrein met in het noorden veel bos
  Metingen sinds
  2005
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Dwingelderveld
 17. Eilandspolder

  Omschrijving
  De Eilandspolder is een ontgonnen hoogveenvlakte met veel veengrasland en in het westen ook open water
  Metingen sinds
  2011
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Eilandspolder
 18. Engbertsdijksvenen

  Omschrijving
  De Engertsdijksvenen is een grotendeels afgegraven veengebied met een nog actieve hoogveenkern
  Metingen sinds
  2015
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Engbertsdijksvenen
 19. Fochteloërveen & Esmeer

  Omschrijving
  Het Fochteloërveen is een vrij jong hoogveengebied met heide
  Metingen sinds
  2008
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Fochteloërveen & Esmeer
 20. Geuldal

  Omschrijving
  Het Geuldal is een beekdalgebied met grote hoogteverschillen en een afwisseling van cultuurland en natuur
  Metingen sinds
  2011
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Geuldal
 21. Grevelingen

  Omschrijving
  De Grevelingen is een voormalige zeearm dat nu het grootste zoutwatermeer is van Europa
  Metingen sinds
  2012
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Grevelingen
 22. Groote Peel

  Omschrijving
  De Groote Peel is een afwisselend voormalig hoogveengebied met o.a. heide en grote vennen in een omgeving met zeer veel ammoniakbronnen
  Metingen sinds
  2005
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Groote Peel
 23. Groote Wielen

  Omschrijving
  De Groote Wielen is een gebied met graslanden, rietmoeras, grote plassen en vaarten
  Metingen sinds
  2011
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Groote Wielen
 24. Haringvliet

  Omschrijving
  Het Haringvliet is een afgesloten zeearm dat nu een groot zoetwaterbekken vormt met een variatie aan oevernatuur
  Metingen sinds
  2013
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Haringvliet
 25. Hazenputten

  Omschrijving
  De Hazenputten is een bosgebied met veenplassen, met aan de westzijde hooigraslanden langs de Dommel
  Metingen sinds
  2015
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Hazenputten
 26. Horsterwold

  Omschrijving
  Het Horsterwold is een groot bosgebied met open velden en water
  Metingen sinds
  2015
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Horsterwold
 27. Kampina

  Omschrijving
  Kampina is een gevarieerd natuurgebied met heide, bos, vennen en stukjes cultuurlandschap
  Metingen sinds
  2005
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Kampina
 28. Kantens Rietveld

  Omschrijving
  Het Rietveld is een klein rietveld met water in een agrarische omgeving
  Metingen sinds
  2015
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Kantens Rietveld
 29. Kempenland-West

  Omschrijving
  Kempenland -West omvat enkele heidegebieden met vennen met daartussen laaglandbeken
  Metingen sinds
  2015
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Kempenland-West
 30. Kennemerland

  Omschrijving
  Kennemerland-Zuid is een uitgestrekt en afwisselend duingebied met een rijke natuur op de overgang van kalkrijke jonge duinen naar de kalkarme duinen van het noorden
  Metingen sinds
  2005
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Kennemerland
 31. Kop van Schouwen

  Omschrijving
  De Kop van Schouwen is een afwisselend open duingebied met steile duinen, bossen en in het oosten ook wat oud cultuurlandschap
  Metingen sinds
  2011
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Kop van Schouwen
 32. Korenburgerveen

  Omschrijving
  Het Korenburgerveen is een veen- en moerasgebied op de overgang van hoogveen naar laagveen en zandlandschap met daardoor een rijke natuur
  Metingen sinds
  2005
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Korenburgerveen
 33. Krammer-Volkerak

  Omschrijving
  Het Krammer-Volkerak is een afgesloten zeearm met 40 eilandjes waar de vegetatie verandert door de geleidelijke ontziting van de bodem
  Metingen sinds
  2013
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Krammer-Volkerak
 34. Langstraat

  Omschrijving
  De langstraat is een ontgonnen laagveenvlakte en een oud slagen landschap
  Metingen sinds
  2016
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Langstraat
 35. Lauwersmeer

  Omschrijving
  Het nationaal park Lauwersmeer is een uitgestrekt open kustnatuurgebied
  Metingen sinds
  2015
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Lauwersmeer
 36. Leekstermeergebied

  Omschrijving
  Het Leekstermeergebied is een open veenweidelandschap grenzend aan het Leekstermeer
  Metingen sinds
  2011
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Leekstermeergebied
 37. Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux

  Omschrijving
  Dit gebied is een groot bosgebied afgewisseld met heidevelden met vennen, doorsneden door beekdalen
  Metingen sinds
  2016
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux
 38. Loonse en Drunense Duinen

  Omschrijving
  De Loonse en Drunense Duinen is een stuifzandgebied omringd door bos met in het zuiden een beekdal met bos, moeras en vennen
  Metingen sinds
  2011
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Loonse en Drunense Duinen
 39. Maasduinen

  Omschrijving
  De Maasduinen is een langgerekt en gevarieerd landduinenlandschap
  Metingen sinds
  2011
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Maasduinen
 40. Maashorst

  Omschrijving
  De Maashorst is een groot bosgebied met open, deels agrarische terreinen
  Metingen sinds
  2015
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Maashorst
 41. Manteling van Walcheren

  Omschrijving
  De Manteling van Walcheren is een vrij smal duingebied met bossen, duinvalleien en landgoederen
  Metingen sinds
  2011
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Manteling van Walcheren
 42. Mantingerzand

  Omschrijving
  Het Mantingerzand bestaat uit een aantal heide- en stuifzandrestanten. Ook maken voormalige landbouwgronden deel uit van het gebied.
  Metingen sinds
  2018
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Mantingerzand
 43. Mariapeel

  Omschrijving
  De Mariapeel is een grotendeels open gebied met moeras, heide, bos en vennen in een omgeving met zeer veel ammoniakbronnen
  Metingen sinds
  2005
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Mariapeel
 44. Mastbos (Ulvenhoutse Bos)

  Omschrijving
  Het Ulvenhoutse bos is een klein bosgebied met enkele beeklopen
  Metingen sinds
  2016
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Mastbos (Ulvenhoutse Bos)
 45. Meinweg

  Omschrijving
  De Meinweg is een grensoverschrijdend natuurgebied met flinke hoogteverschillen en een gevarieerde natuur
  Metingen sinds
  2011
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Meinweg
 46. Meyendel

  Omschrijving
  Meyendel is een zeer afwisselend en uitgestrekt duinlandschap
  Metingen sinds
  2005
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Meyendel
 47. Naardermeer

  Omschrijving
  Het Naardermeergebied is een natuurlijk meer omgeven door ruigten en broekbossen
  Metingen sinds
  2011
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Naardermeer
 48. Needse Achterveld

  Omschrijving
  Het Needse Achterveld is een overblijfsel van het vroegere heidegebied met stukjes bos
  Metingen sinds
  2006
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Needse Achterveld
 49. Nieuwkoopse Plassen

  Omschrijving
  De Nieuwkoopse Plassen is een schilderachtig plassengebied dat een belangrijk broedgebied is voor watervogels
  Metingen sinds
  2011
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Nieuwkoopse Plassen
 50. Nisse De Poel

  Omschrijving
  De Poel is een klein open natuurgebied met oude kleinschalige landschapselementen
  Metingen sinds
  2015
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Nisse De Poel
 51. Noord-Hollands Duinreservaat

  Omschrijving
  Het Noord-Hollands Duinreservaat is een omvangrijk duingebied met vrij veel bos
  Metingen sinds
  2012
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Noord-Hollands Duinreservaat
 52. Nuland

  Omschrijving
  Het gebied is een klein bosgebied met zandduintjes, heide en poelen.
  Metingen sinds
  2015
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Nuland
 53. Oostburg De Sophia

  Omschrijving
  De Sophia is een klein open natuurgebied met grasland en water
  Metingen sinds
  2015
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Oostburg De Sophia
 54. Oostelijke Vechtplassen

  Omschrijving
  De Oostelijke Vechtplassen bestaat uit laagveengebieden met meren en plassen en een rijke schakering aan moerastypen
  Metingen sinds
  2011
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Oostelijke Vechtplassen
 55. Oosterschelde

  Omschrijving
  De Oosterschelde is een omvangrijke zeearm met nog enige getijdenwerking die ruimte biedt aan een grote variatie aan dier- en plantensoorten
  Metingen sinds
  2011
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Oosterschelde
 56. Oostvaardersplassen

  Omschrijving
  De Oostvaardersplassen zijn ontstaan bij de inpoldering van het Flevoland en hebben zich ontwikkeld tot een enorm zoetwatermoeras met op de hogere delen een savanne-achtig grasland met vele grote grazers
  Metingen sinds
  2011
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Oostvaardersplassen
 57. Polder Westzaan

  Omschrijving
  Polder Westzaan is een belangrijk veenweidegebied voor brakke ruigten en brakke graslanden.
  Metingen sinds
  2019
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Polder Westzaan
 58. Pompveld

  Omschrijving
  Het Pompveld is een kleine laaggelegen kleipolder
  Metingen sinds
  2015
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Pompveld
 59. Regte Heide & Riels Laag

  Omschrijving
  De Regte Heide & Riels Laag bestaat uit beekdalen en een hoger gelegen dekzandlandschap met duingebiedjes
  Metingen sinds
  2015
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Regte Heide & Riels Laag
 60. Rottige Meenthe & Brandemeer

  Omschrijving
  De Rottige Meenthe en het Brandemeer zijn laagveenverlandingsgebieden
  Metingen sinds
  2012
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Rottige Meenthe & Brandemeer
 61. Rucphen

  Omschrijving
  Het gebied bestaat uit een omvangrijk bos met daarin enkele heidevelden
  Metingen sinds
  2015
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Rucphen
 62. Sallandse Heuvelrug

  Omschrijving
  De Sallandse Heuvelrug is een grote stuwwal met een daarvoor kenmerkende begroeiing
  Metingen sinds
  2005
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Sallandse Heuvelrug
 63. Sarsven & De Banen

  Omschrijving
  Het Sarsven en de Banen zijn twee heidevennen in een Peelrestant.
  Metingen sinds
  2005
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Sarsven & De Banen
 64. Schiermonnikoog

  Omschrijving
  Schiermonnikoog is een vrij klein Waddeneiland en is grotendeels nog vrij ongerept
  Metingen sinds
  2011
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Schiermonnikoog
 65. Schokland

  Omschrijving
  Schokland is een klein voormalig eiland met bos en grasland
  Metingen sinds
  2015
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Schokland
 66. Sint Pietersberg

  Omschrijving
  De Sint Pietersberg is een voor Nederland uitzonderlijk natuurgebied met een grote variatie
  Metingen sinds
  2011
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Sint Pietersberg
 67. Sneekermeergebied

  Omschrijving
  Het Sneekermeergebied is een oud polderlandschap rond het Sneekermeer
  Metingen sinds
  2015
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Sneekermeergebied
 68. Springendal

  Omschrijving
  Het Springendal is een deel van een stuwwal met een zeer diverse natuur en cultuurgebieden
  Metingen sinds
  2005
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Springendal
 69. Stelkampsveld

  Omschrijving
  Het Stelkampsveld Is een Achterhoeks kampenlandschap met een kleinschalige afwisseling van essen, graslanden, heide en hoeven
  Metingen sinds
  2005
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Stelkampsveld
 70. Stippelberg

  Omschrijving
  Het gebied rondom de Stippelberg bestaat uit een aantal bos- en heidegebieden in een agrarisch landschap
  Metingen sinds
  2015
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Stippelberg
 71. Strabrechtse Heide

  Omschrijving
  De Strabrechtse heide is een heide- en stuifzandlandschap met vele vennen
  Metingen sinds
  2005
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Strabrechtse Heide
 72. Terschelling

  Omschrijving
  Terschelling is een Waddeneiland op grote afstand van ammoniakbronnen met veel waardevolle waddennatuur
  Metingen sinds
  2006
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Terschelling
 73. Van Oordt's Mersken

  Omschrijving
  Van Oordt's Mersken is een beekdallandschap op de overgang van zandgrond naar laagveen
  Metingen sinds
  2011
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Van Oordt's Mersken
 74. Vechtstreek

  Omschrijving
  De Vechtstreek bestaat uit het rivierlandschap van de Vecht en Beneden-Regge en het stuwwallandschap van o.a. de Archemer- en Lemelerberg met een rijk gevarieerde natuur
  Metingen sinds
  2011
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Vechtstreek
 75. Veluwe A50

  Omschrijving
  Dit deelgebied bestaat uit heide met in het westen vrij veel bomen en bos, aan de westzijde direct tegen de vangrail van de A50 gelegen waar het verkeer ammoniak uitstoot
  Metingen sinds
  2006
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Veluwe A50
 76. Veluwe Algemeen

  Omschrijving
  De Veluwe is het grootste bosgebied van Nederland, waarbinnen ook talrijke heide velden en stuifzandgebieden aanwezig zijn
  Metingen sinds
  2005
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Veluwe Algemeen
 77. Veluwe Doorsnede

  Omschrijving
  De Veluwedoorsnede bestaat voor een groot deel uit heideterreinen met veel ammoniakbronnen aan de westzijde
  Metingen sinds
  2006
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Veluwe Doorsnede
 78. Vlieland

  Omschrijving
  Vlieland is een Waddeneiland op grote afstand van ammoniakbronnen met een gevarieerde duinnatuur en bedijkte kwelders
  Metingen sinds
  2005
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Vlieland
 79. Vlijmens Ven & Moerputten

  Omschrijving
  Vlijmens Ven & Moerputten is een gebied met moeras- en graslandvegetaties op de overgang tussen het zandlandschap van de Kempen en het Maasdal
  Metingen sinds
  2015
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Vlijmens Ven & Moerputten
 80. Voornes duin

  Omschrijving
  Het Voornes Duin is een jong duingebied met een zeer rijke flora en fauna
  Metingen sinds
  2005
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Voornes duin
 81. Weerter- en Budelerbergen & Ringselven

  Omschrijving
  Het gebied bestaat uit bos, afgewisseld met heide- en stuifzandterreinen
  Metingen sinds
  2015
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Weerter- en Budelerbergen & Ringselven
 82. Westerschelde & Saeftinghe

  Omschrijving
  De Westerschelde is de monding van de Schelde met een sterke getijdenwerking met zand- en slikplaten en schorren
  Metingen sinds
  2012
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Westerschelde & Saeftinghe
 83. Willeskop

  Omschrijving
  Willeskop is een klein natuurontwikkelingsgebied met een langgerekte plas en open grasland
  Metingen sinds
  2015
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Willeskop
 84. Witte Veen

  Omschrijving
  Het Witte Veen herbergt met het aansluitende Duitse Witte Veen een hoogveenrestant met natte heide en bos
  Metingen sinds
  2005
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Witte Veen
 85. Wooldse Veen

  Omschrijving
  Het Wooldse Veen herbergt met het aansluitende Duitse veengebied zich weer ontwikkelende stukjes hoogveen met natte heide en bos
  Metingen sinds
  2006
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Wooldse Veen
 86. Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder

  Omschrijving
  Het Wormer- en Jisperveld en de Kalverpolder zijn een brak laagveengebied met veel weiden die belangrijk zijn voor vogels
  Metingen sinds
  2011
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder
 87. Yerseke & Kapelse Moer

  Omschrijving
  De Yerseke en Kapelse Moer is één van de laatste stukken autenthiek Zeeuws polderlandschap met een grote verscheidenheid aan grondsoorten
  Metingen sinds
  2012
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Yerseke & Kapelse Moer
 88. Zwanenwater

  Omschrijving
  Het Zwanenwater is een gebied met overwegend kalkarme duinen en drassige valleien met twee uitgestrekte meren waarbij een zeer gevarieerde vegetatie aanwezig is
  Metingen sinds
  2005
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Zwanenwater
 89. Zwin & Kievittepolder

  Omschrijving
  Het Zwin is een slufter; een strandvlakte achter de duinen die in open verbinding staat met de zee. Hierachter ligt de Kievittepolder.
  Metingen sinds
  2020
  Detailpagina
  Bekijk de meetresultaten en gebiedskenmerken van Zwin & Kievittepolder

Service