Direct naar (in deze pagina):inhoud, zoeken of menu.

U bevindt zich op: Home Stikstof Meten Meetresultaten MAN Polder Westzaan

MAN-gebied Polder Westzaan

Hieronder vindt u enkele gebiedskenmerken en de meetresultaten voor Polder Westzaan.
Heeft u vragen over het MAN, de metingen, de data of het gebruik ervan? Dan kunt u contact opnemen via man@rivm.nl.

Gebiedskenmerken

Kaartje van Polder Westzaan met meetlocaties
Terreinkenmerken
Veenweidegebied met veel sloten en restanten van verveningsplassen
Natuurtypering
Het gebied bevat naast jonge verlandingsstadia ook bloemrijke veenmosrietlanden, veenmosrijke trilvenen en moerasheiden
Ligging
Polder Westzaan ligt net boven het westelijk havengebied van Amsterdam
Beheerder
Staatsbosbeheer
Omvang
1057 ha
Metingen sinds
2019
Aantal meetpunten
2

Meetresultaten

Onderstaande figuur toont de jaargemiddelde ammoniakconcentratie van de afzonderlijke meetpunten en het gebiedsgemiddelde. Zie toelichting methode hoe deze zijn bepaald.

Indien er voor het gebiedsgemiddelde maar één meetwaarde is, dan wordt deze niet in de grafiek getoond. De meetwaarde is wel terug te vinden in de tabel met meetwaarden.

Toon meetwaarden tabel

Jaargemiddelde ammoniakconcentraties Polder Westzaan [µg/m3]
Meetlocatie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1. Veentje van Metse 5,3
2. Westzijderveld 4,1
Gebiedsgemiddelde 4,7

Vergelijkbare gebieden

Onderstaande figuur toont de meetwaarden voor Polder Westzaan en een aantal omliggende of anderszins vergelijkbare gebieden.
Ook wordt hier een “Tijdreeks Nederland” getoond. Zie toelichting methode hoe deze is bepaald.

Indien er voor een gebied maar één meetwaarde is, dan wordt deze niet in de grafiek getoond. De meetwaarde is wel terug te vinden in de tabel met meetwaarden.

Toon meetwaarden tabel

Jaargemiddelde ammoniakconcentraties vergelijkbare gebieden [µg/m3]
Gebied 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Polder Westzaan 4,7
Eilandspolder 4,7 5,3 5,3 4,2 5,7 5,8 8,7 7,1
Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder 4,1 5,7 4,9 3,6 4,9 5,5 6,5 6,7
Oostvaardersplassen 4,1 4,4 4,9 3,5 4,8 6,6 6,2
Naardermeer 5,1 4,2 4,8 3,3 5,1 7,2 6,1
Nieuwkoopse Plassen 5,4 4,9 5,1 4,4 5,2 5,2 8,6 6,9
Tijdreeks Nederland 5,5 5,8 5,3 5,5 5,7 5,2 6,3 5,9 5,7 6,1 5,2 6,4 6,4 8,7 7,7

Toelichting methode

Algemeen

Eén keer per jaar is er een update van de meetgegevens. Dit is normaal gesproken in de loop van juni. Rond die tijd is de procedure afgerond van het kalibreren en het controleren van de meetgegevens, en het opvullen van de ontbrekende meetwaarden met een speciale methode. Deze methode maakt gebruik van meetwaarden in het jaar ervoor en het jaar erna. Hierdoor zijn de meetgegevens van het laatste jaar altijd voorlopig. De ontbrekende meetwaarden schatten we af om een representatieve waarde te hebben voor de jaar- en de 3-maandgemiddelden. De procedure van kalibratie, controle en het opvullen van ontbrekende meetwaarden is in 2014 en 2017 herzien. Hierdoor kunnen sommige meetwaarden enigszins afwijken van eerder gerapporteerde meetwaarden.

Gebiedsgemiddelden

Het gemiddelde is automatisch berekend over alle meetpunten in het gebied. Het aantal meetpunten in een gebied kan veranderen in de loop van de jaren. De gebiedsgemiddelde lijn hoeft dus niet de ontwikkeling in ammoniak van dat gebied te volgen.

Een jaargemiddelde is altijd gebaseerd op minimaal zeven werkelijk gemeten waarden. Hierdoor kan het voorkomen dat er in enkele gevallen wel 3-maandgemiddelden getoond worden, maar geen jaargemiddelden.

De indeling van de 3-maandgemiddelden volgt het seizoensverloop van ammoniakconcentraties in de lucht.

  • Periode 1 is het gemiddelde over de maanden februari - maart - april.
  • Periode 2 is het gemiddelde over de maanden mei - juni - juli.
  • Periode 3 is het gemiddelde over de maanden augustus - september - oktober.
  • Periode 4 is het gemiddelde over de maanden november - december - januari.

Tijdreeks Nederland

De grijze doorgetrokken lijn is de tijdreeks Nederland. In tegenstelling tot het gebiedsgemiddelde, is deze tijdreeks wel gebaseerd op een vast aantal meetpunten: 27 MAN-gebieden en 8 LML-stations.
Om elke locatie even zwaar mee te wegen, wordt de tijdreeks van elk locatie genormaliseerd (dat is: elk meetpunt wordt gedeeld door het tijdreeksgemiddelde per locatie). Daarna worden de 35 genormaliseerde tijdreeksen gemiddeld: de genormaliseerde tijdreeks van Nederland (zoals ook beschikbaar op het Compendium voor de Leefomgeving: www.clo.nl/indicatoren/nl0081). Tenslotte wordt de tijdreeks Nederland berekend door de genormaliseerde tijdreeks te vermenigvuldigen met de gemiddelde ammoniakconcentratie van alle 35 locaties over alle jaren (zie ook Compendium voor de Leefomgeving: www.clo.nl/indicatoren/nl0461-ammoniak).

Bij vragen rond het gebruik van de data en bij publicatie kunt u contact opnemen via man@rivm.nl.

Downloaden meetgegevens

Het is mogelijk de meetgegevens van dit gebied of alle MAN-gebieden te downloaden voor eigen gebruik. De beschikbare gegevens zijn:

  • 3-maandgemiddelden
  • jaargemiddelden

U kunt direct de gegevens downloaden als CSV-file:

Service