Direct naar (in deze pagina):inhoud, zoeken of menu.

U bevindt zich op: Home Ammoniak Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden Meetresultaten MAN Vechtstreek

MAN-gebied Vechtstreek

Hieronder vind u enkele gebiedskenmerken en de meetresultaten voor Vechtstreek.

Gebiedskenmerken

Kaartje van Vechtstreek met meetlocaties
Terreinkenmerken
Een grotendeels bebost gebied, deels sterk geaccidenteerd, met ook open terreinen
Natuurtypering
Het gebied bestaat uit een kleinschalig rivierlandschap met natte en droge schraalgraslanden, ruigten, struwelen, wat heide met jeneverbesstruweel en loofbos, op de stuwwal komen naald- en loofbossen, natte en droge heide en wat veenmossen en vochtige schrale graslanden voor naast vennen, veenputten, jeneverbesstruweel en stuifzand
Ligging
De Vechtstreek ligt ten noorden van de Sallandse Heuvelrug in het centrum van Overijssel
Beheerder
Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel, Natuurmonumenten, particulieren
Metingen sinds
2011
Aantal meetpunten
6

Meetresultaten

Indien er voor het gebiedsgemiddelde maar één meetwaarde is, dan wordt deze niet in de grafiek getoond. De meetwaarde is wel terug te vinden in de tabel met meetwaarden.

Toon meetwaarden tabel

Jaargemiddelde ammoniakconcentraties Vechtstreek [µg/m3]
Meetlocatie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1. Eerderveld 3,3 3,4 3,3 3,2 3,9
2. Houtprathoek 3,0 3,4 3,5 2,8 4,0
3. Junner Koeland 4,3 4,6 4,8 4,4 5,2
4. Beerzer Hooiweg 6,5 5,0 6,7 5,5 6,7
5. Archemerberg 6,5 5,3 8,1 5,0 6,7
6. Lemelerberg 6,7 7,5 8,4 6,9 8,7
Gebiedsgemiddelde 5,1 4,9 5,8 4,6 5,9

Vergelijkbare gebieden

Onderstaande figuur toont de meetwaarden voor Vechtstreek en een aantal omliggende of anderszins vergelijkbare gebieden. Het gemiddelde van alle MAN-metingen wordt ook getoond.

Indien er voor een gebied maar één meetwaarde is, dan wordt deze niet in de grafiek getoond. De meetwaarde is wel terug te vinden in de tabel met meetwaarden.

Toon meetwaarden tabel

Jaargemiddelde ammoniakconcentraties vergelijkbare gebieden [µg/m3]
Gebied 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Vechtstreek 5,1 4,9 5,8 4,6 5,9
Boetelerveld 7,4 7,6 5,9 6,6 5,9 6,9 7,3 7,0 6,9 6,0 7,1
Sallandse Heuvelrug 4,8 3,9 4,2 4,2 4,3 3,9 4,6 4,7 4,2 4,6 4,0 5,0
Springendal 4,3 5,0 4,7 5,3 5,3 5,0 6,3 5,9 5,2 5,8 4,8 6,1
Engbertsdijksvenen 5,5
MAN-gemiddelde Nederland 4,8 4,5 4,4 4,3 4,6 4,2 5,0 4,6 4,3 4,7 4,0 5,3

Toelichting gebruik MAN data

Voor het bepalen van de 3-maand en jaargemiddelde ammoniakconcentraties zijn ontbrekende meetwaarden met een speciale methode afgeschat. Een jaargemiddelde is altijd gebaseerd op minimaal zeven werkelijk gemeten waarden. Hierdoor kan het voorkomen dat er in enkele gevallen wel 3-maandgemiddelden getoond worden, maar geen jaargemiddelden. De gegevens voor het laatste jaar zijn altijd voorlopig.

De indeling van de 3-maandgemiddelden volgt het seizoensverloop van ammoniakconcentraties in de lucht.

  • Periode 1 is het gemiddelde over de maanden februari - maart - april.
  • Periode 2 is het gemiddelde over de maanden mei - juni - juli.
  • Periode 3 is het gemiddelde over de maanden augustus - september - oktober.
  • Periode 4 is het gemiddelde over de maanden november - december - januari.

Bij het beschikbaar stellen van de meetgegevens van 2014 is een nieuwe procedure toegepast waarmee ontbrekende meetwaarden worden gesubstitueerd. Deze nieuwe methode is ook toegepast op de meetgegevens van vóór 2014. Hierdoor kunnen sommige meetwaarden enigszins afwijken van de eerder gerapporteerde meetwaarden.

Naar aanleiding van een technische aanpassing in de referentieapparatuur welke is gebruikt voor de kalibratie van de metingen zijn in 2017 de metingen over de periode 2005 t/m 2015 herberekend. De concentratie ammoniak komt hierdoor enkele procenten hoger te liggen.

Bij vragen rond het gebruik van de data en bij publicatie kunt u contact opnemen via man@rivm.nl.

Downloaden meetgegevens

Het is mogelijk de meetgegevens van dit gebied of alle MAN-gebieden te downloaden voor eigen gebruik. De beschikbare gegevens zijn:

  • 3-maandgemiddelden
  • jaargemiddelden

U kunt direct de gegevens downloaden als CSV-file:

Service

Service